Partnerskap 2018-12-07T09:37:47+00:00

PARTNERSKAP

Folkets Husby är sedan starten med i partnerskapet På Lika Villkor som är Rädda barnens satsning i Sverige med syftet att stärka engagemang, delaktighet och inflytande bland barn och unga i socioekonomiskt utsatta bostadsområden. Det lokala ägandeskapet är nyckeln och att boende i området själva ges möjligheten att kan påverka sin situation och skapa lösningar utifrån sina specifika behov.

Det är ett sektoröverskridande partnerskap och i det ingår lokala föreningar och andra aktörer i civila samhället, näringsliv, akademi samt myndigheter. Alla samarbetspartners arbetar tillsammans för att skapa hållbara och långsiktiga samhällsförändringar.

Fem fokusområden har identifierats för att effektivt kunna uppnå en samhällsförändring:

  • Demokrati och inflytande – ge verktyg för ökat inflytande och samhällsengagemang.
  • Utbildning – ge förutsättningar för bättre skolresultat och höjd utbildningsnivå.
  • Arbete – skapa förutsättningar för att fler unga och långtidsarbetslösa ska komma in på arbetsmarknaden.
  • Bostad – arbeta för att alla barn ska ha ett tryggt och bra boende samt en trygg uppväxtmiljö.-
  • Hälsa – främja barns hälsa både fysiskt och psykiskt.

Folkets Husbys roll i detta samarbete är i egenskap av lokal aktör med förankring och förtroende i området Norra Järva.

Folkets Husby är en viktig demokratisk plats för unga vuxna i Norra Järva och därav en självklar partner i På Lika Villkor. Den fysiska platsen ger många möjligheter att stärka fokusområden som partnerskapet arbetar med. Den fysiska platsen och kompetensen inom husets nätverk understödjer ungas initiativ och organisering. Studiestöd och läxhjälp organiseras i huset och föreningar har en samlingsplats för möten och sammankomster. Folkets Husby tror på samverkan och kunskapsutbyten av denna form. 

Alla berörda aktörer deltar aktivt i sammanträdande och workshops. Detta partnerskap kräver kontinuerlig delaktighet. På uppdrag av lokala aktörer identifieras behov och insatser utformas utifrån på de medverkandes aktörers förutsättningar och kapacitet. Samarbetspartners från näringsliv är bl.a. Ikea, Apoteket och Accenture. Lokala aktörer från oss är Järvskolan och RFH.

På lika villkor finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Borlänge.