Om Folkets Husby

Föreningen Folkets Husby

Folkets Husby är en medborgardriven mötesplats på ca 700 kvm i hjärtat av Husby som sedan 2016 drivs av den ideella föreningen med samma namn. Med fokus på kultur, folkbildning och samhällsengagemang utifrån de boendes behov vill vi vara en självklar mötesplats i norra Järva. Här möts och växer människor, åsikter och idéer.

Under samma tak ryms kaffepauser med kritiska diskussioner, bröllop, nämndemöten, podcastinspelningar och ungdomsföreningars dagliga arbete. Vi tror på en demokratisk och kunskapsdriven plats där utgångspunkt är lokal delaktighet, ett varmt bemötande och professionell verksamhet.

Föreningen bildades hösten 2015 efter ett långt mobiliseringsarbete och hade sitt allra första årsmöte i april 2016 med syftet att ta över driften av samlingslokalen Husby Träff som nyss flyttats till nya lokaler. Nästan 200 personer dök upp på mötet, förväntningarna kändes i luften och en lång lista av Husbybor kandiderade till styrelsen. Sedan dess har ett 50-tal föreningar och lika många privatpersoner blivit medlemmar och engagerat sig i huset på olika sätt. Styrelsen, valberedning och personalen i huset består av boende och personer med anknytning till området som alla delar ett gemensamt synsätt – att styrkan finns hos de boende.

Om Folkets Husby

I samverkan med övriga civilsamhället, näringsliv, akademi och kommun vill vi möjliggöra Sveriges främsta medborgardrivna mötesplats där lokal förankring och hög kvalitet inte är motsättningar. Vi har örat mot marken och blickar framåt!

Folkets Husbys verksamhet stöds 2022 av Stockholms stads Kulturförvaltning, Region Stockholm, Boverket, Delmos, Socialstyrelsen och Postkodstiftelsen.

Om Folkets Husby

En medborgardriven mötesplats

Genom att en ideell förening skapades i Husby i syfte att skapa en medborgardriven mötesplats, öppnades många vägar och möjligheter att skapa ett hus för olika verksamheter. Alla är välkomna att bli medlemmar i föreningen och det är du som medlem som bestämmer vilka som sitter i styrelsen. Målet är att tillsammans skapa en styrelse som representerar och ger utrymme till alla röster i Husby, med en bredd som gör att varje medborgare känner att huset är till för dem.

En ideell förening innebär att arbetet inte görs i syfte att tjäna pengar. Ingen kan ta ut några pengar ur vår förening eller någon vinst. Hela idén är att eventuellt överskott som uppstår ska gå tillbaka in i huset, så att vi tillsammans kan skapa ännu mer verksamhet. En medborgardriven mötesplats innebär att vi tillsammans bestämmer vad som ska ske i huset och vad det ska vara för hus. Alla som vill kan alltså vara med och påverka.

Folkets Hus och Parker

Folkets Husby är medlemmar i Folkets Hus och Parker. Det är en folkrörelse med närmare 600 medlemsorganisationer som driver Folkets Hus, folkparker, biografer och festivaler i hela landet. Bakom mötesplatserna står tusentals eldsjälar, slitvargar och entusiastiska proffs- både ideellt engagerade och anställda. Den ideella kraften väger tyngst då det är den som skapar huset och dess verksamheter med sin efterfrågan. En demokratisk lokal styrs av

boende, och är en möjliggörare för att skapa och genomföra kulturaktiviteter, bygga långsiktiga verksamheter utifrån lokala behov samt bidra till samhällsutveckling.

Om Folkets Husby

Folkets Hus och Parker har inlett ett nationellt långsiktigt arbete tillsammans med lokala nätverk och föreningar samt i samverkan med kommuner, bostadsbolag och organisationer – för att det ska skapas fler medborgardrivna mötesplatser.

Vår historia

Mötesplatsen Husby Träff öppnades i och med att Husby Centrum färdigställdes vid årsskiftet 1975/76. Sedan början har huset varit en mycket uppskattad och välbesökt träfflokal i Husby, som då drevs i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltnings regi. Träffen har varit en viktig del av Husbys historia och nästintill alla har en relation till platsen som kommit att bli en samlande plats för lokalt engagemang..

År 2012 meddelade Svenska Bostäder att Husby Träff skulle flytta till mindre lokaler tvärs över torget i det som tidigare var Husby krog. Under denna period var Röda Korset ansvariga för driften av Husby träff. De hade tagit över verksamheten då Rinkeby-Kista stadsförvaltningen avsagt sig sitt uppdrag att driva träffen. Beslutet att flytta verksamheten till en ny mindre lokal som krävde total renovering med oviss framtid upplevdes frustrerande av många boende som inte tillfrågats eller gjorts delaktiga i processen.

Genom Husbybornas gemensamma erfarenheter av organisering, genom Megafonens återkommande Harakat-föreläsningar och den samlade kritiken mot t ex nedläggning av vårdcentralen, fanns ett samhällsengagemang över generationsgränserna som en stark grund för mobilisering. Husby träff ockuperades på så sätt av boende som ansåg att beslutet fattats över deras huvuden. Engagemanget var starkt och bidrog till den uppslutning och känsla av lokalt ägarskap som har kommit att forma Folkets Husby. Ockupationen varade i en vecka och sammanfattades av många som en lyckad aktion trots att flytten ändå genomfördes.

1 mars 2015 bildades den ideella föreningen Folkets Husby efter ett långt mobiliseringsarbete. Det första årsmötet hölls 1 mars 2016 med ca 150 personer i rummet och en lång lista Husbybor som kandiderade till styrelsen. Föreningen tog då över driften av samlingslokalerna i Husby träff. Förutom Husbybornas engagemang var en förutsättning för att en medborgardriven mötesplats kunde skapas det understödjande arbete som lades ner från riksorganisationen Folkets Hus och Parker och deras satsning Nya mötesplatser. Tillsammans med stadsdelen och Svenska Bostäder skrevs en tydlig avsiktsförklaring för att främja uppstarten.