Organiseringens oaser – en rapport om lokalt inflytande i Järva utifrån Folkets Husby och Rinkeby Folkets Hus

Av:

|

Publicerad:

|

Kategori:

Rami Al-khamisi, Atusa Rezai och Mohamed A.

Folkets Husby och Rinkeby Folkets Hus är viktiga mötesplatser i det lokala samhället på Järva. De är aktörer som samlar människor i området och som blir allt viktigare för olika gruppers sociala och politiska organisering. Föreningarna har som ambition att fortsätta vara en mobiliserande kraft och att konkret arbeta för att motverka den sociala exkludering och ojämlikhet som eskalerat i Stockholm de senaste 20 åren. Genom Delegationen mot segregations ekonomiska bidrag har mötesplatserna fått förutsättningar att genomföra denna kartläggning och identifiera viktiga utvecklingsområden för husen och dess medlemsföreningar.

Syftet med rapporten är att redogöra för hur medlemsföreningar och återkommande besökare till Folkets Husby och Rinkeby Folkets Hus upplever sitt bostadsområde och sina möjligheter att påverka sitt lokalsamhälle. Rapporten kartlägger boendes utmaningar och levnadsbehov, och presenterar även ett antal kort- och långsiktiga rekommendationer för hur husen kan arbete för att stärka målgruppens lokala påverkansmöjligheter. För att det framtida arbetet ska vara relevant och verkningsfullt har vi valt att sammanställa Folkets Husby och Rinkeby Folkets Hus behovsanalys i två delar. När det gäller rekommendationer och åtgärder presenteras de som gemensamma för både husen.

Samtidigt som ojämlikheten och segregationen i våra städer har växt har vi som boende och föreningsaktiva på Järva uppmärksammat och oroats över, den brist på juridiskt stöd som enskilda personer i området upplever för att tillvarata sina rättigheter. Rapporten kartlägger därför även enskildas praktiska tillgång till sina rättigheter. Konkret handlar det om rätten till information vid kommunala beslutsprocesser, att få stöd i diskrimineringsfall eller veta vart man anmäler hatbrott och felaktig myndighetsutövning. Vidare kartläggs föreningars kunskap om möjligheterna att lämna in medborgarförslag, överklaga beslutsprocesser och begära ut allmänna handlingar.

Dessa juridiska frågor är viktiga att undersöka och knyta an till det lokala påverkansarbetet som bedrivs av föreningar i området som vänder sig till olika målgrupper. Rörelsejuridiken kan i lokala sammanhang användas som ett verktyg för att stärka föreningarnas ”kapacitetsbildning” och enskildas möjligheter att få sina rättigheter tillgodosedda. Rörelsejuridiken kompletterar det pågående politiska och sociala arbetet i området och baseras på insamlade fakta och lokala erfarenheter.

Vi undersöker hur juridiken skulle kunna vara en del av den folkbildning som husen redan arbetar med idag. Målet är att underlaget och de strategier som presenteras ska förverkligas i Folkets Husby och Rinkeby Folkets Hus praktiska och framtida arbete. Förankringen som dessa mötesplatser har lokalt är central för att möjliggöra fortsatt mobilisering där både juridiken och det politiska påverkansarbetet får ökat utrymme.

Vi som har skrivit rapporten är alla uppvuxna i Järva och har mångårig erfarenhet av föreningsengagemang i området. Vi har gått i skolor här, hängt på fritidsgårdarna och arbetat för civilsamhället. Vi har vidare upplevt många av de historiska händelseförlopp som presenteras i kartläggningen, likaså kan vi relatera till de berättelser och känslor som framkom i fokusgrupperna. Vi har vidare alla bidragit till uppstarten av Folkets Husby samt nystarten av Rinkeby Folkets Hus. Med de erfarenheterna har vi fördjupat oss i området och specifikt husens historia och nuläge. Vi är medvetna om våra roller och har haft kontinuerliga samtal med varandra och husen i syfte att lyfta olika perspektiv och erfarenheter till rapporten. Vi hoppas att dessa kunskaper har förvaltats väl och kan bidra med viktigt underlag i husens fortsatta utvecklingsarbete.