Rådgivning anti-diskrimering

Av:

|

Publicerad:

|

Kategori:

Blir du stoppad av polis och ordningsvakter gång på gång på oskäliga grunder? Får ditt barn inte rätt hjälp i skolan trots ADHD-diagnosen? Var du den enda i butiken som blev stoppad och behövde visa upp din väska och samtidigt den enda icke-vita kunden? Blir du trakasserad på arbetet pga din etnicitet eller religion?

Diskriminering kan se ut på många olika vis. Nu krokar Folkets Husby, Civil Rights Defenders och Antidiskrimineringsbyrån Norr arm för ett mer direkt och tillgängligt stöd till individer i Järva som utsatts för diskriminering. Under våren kan du vid ett antal dropin-tillfällen få kostnadsfritt juridiskt stöd och rådgivning i ditt ärende. Välkomna!

På bild Annika Heikkinen, Nadya Karakaya, Maria Refai och Aida Samani.

Torsdag 25 april, 17:00-19:00: CRD
Torsdag 2 maj, 17:00-19:00: ADB NORR
Torsdag 30 maj, 17:00-19:00: CRD
Torsdag 13 juni, 17:00-19:00: ADB NORR
Torsdag 27 juni, 17:00-19:00: CRD

Civil Rights Defenders är en internationell människorättsorganisation med visionen om en värld med demokratiska samhällen där alla åtnjuter medborgerliga och politiska rättigheter. I Sverige arbetar vi med att bekämpa diskriminering och rasism. Vi kan vid vissa fall kostnadsfritt driva ärenden i domstol när en person har utsatts för diskriminering och etnisk-/rasprofilering. Etnisk-/rasprofilering innebär att använda etnisk tillhörighet, hudfärg eller religion som ett urvalskriterium, till exempel när polisen väljer vem som ska stoppas vid en kontroll. Det handlar också om att polisarbetet på andra sätt bedrivs så att det påverkar vissa grupper negativt, till exempel genom att resurser fokuseras på vissa typer av brott eller vissa geografiska områden.

Vi erbjuder även kostnadsfri rådgivning för personer som utsatts för diskriminering. Vi har tidigare främst gjort detta genom mejl och telefonkontakt men kommer nu genom att finnas på plats på Folkets Husby kunna motta förfrågningar och ge rådgivning genom personliga möten.

Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar för människors rätt att inte bli diskriminerade. Vi verkar för människors lika rättigheter och möjligheter i samhället genom utbildning, opinionsbildning och kostnadsfri juridisk rådgivning. Vår juridiska rådgivning utgår ifrån Diskrimineringslagen och ges till personer som utsatts eller utsätts för diskriminering på grund av etnicitet, funktionsnedsättning, kön, könsidentitet och könsuttryck, religion, sexuell läggning eller ålder. Vi tar oss an diskrimineringsärenden i samhällsområden som täcks in av den svenska diskrimineringslagen till exempel arbetsliv, utbildning, bostadsmarknad, köp av varor, tjänster och bostäder samt vård och omsorg.  Vårt upptagningsområde är framförallt norra Stockholms län. Sensus studieförbund Stockholm-Gotland är huvudman för Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr. Vi drivs med stöd av Myndigheten för ungdoms- civilsamhällesfrågor, MUCF.