Lokal demokrati och delaktighet

Den demokratiska mötesplatsen

Sedan mars 2016 drivs den lokala mötesplatsen Folkets Husby av den ideella föreningen med samma namn. Platsen övergick på så sätt i medborgardriven regi och har blivit ett tydligt exempel på hur folkligt styre och engagemang kan kraftsamla människor. Vi är ett exempel på en verksamhet som till skillnad från många andra satsningar drivs på boendes initiativ.

Med 85 000 besökare per år, uthyrningsverksamhet och egna arrangemang är vi en viktig aktör lokalt och nationellt. Vår verksamhet vilar på folkbildning, kultur och samhällsengagemang. Vi tror på samverkan över sektorer och arbetar i nära dialog med förvaltning, myndigheter, näringsliv och omgivande civilsamhällesaktörer.

Husbyrådet

Husbyrådet är ett generationsöverskridande oberoende råd som startar under 2021. Det ska engagera boende för att hitta nya vägar för inflytande och delaktighet i Husby. Rådet består av 11 ledamöter som arbetar genom sammanträden, medborgardialoger och genomför lokala undersökningar. Husbyrådet har initierats av Folkets Husby med stöd från Delegationen mot segregation.

Social träffpunkt

I vårt hus ryms ett 40-tal medlemsföreningar. Här pågår fredagsbön, söndagsgudstjänster, podd-inspelningar, juridisk rådgivning, pensionärsträffar och kvinnogrupper. För att främja möten mellan alla olika grupper som rör sig i huset anordnar vi en gång i månaden Mat & Prat där en förening i taget är värd för kvällen och håller i kvällens program.

Inkubatorn

Folkets Husby ska vara en engagemangsmotor i området. Vi är en plats för kunskapsproduktion och stärkande möten. En del av det är vårt arbete med Inkubatorn, vår plattform för ung organisering med fokus på samhällssnytta. Här erbjuds boende i norra järva 18-30 år dropin-plats för uppstart av verksamheter, föreningsutveckling, coachning och studier. Här pågår kursverksamhet och olika typer av program. Inkubatorn syftar till att ge unga vuxna verktyg och nätverk för att engagera sig både lokalt i stadsdelen och utveckla sitt samhällsengagemang i stort.

Fadderskapsprogrammet

På initiativ av ett 20-tal unga vuxna i åldern 19–21 har vi startat ett Fadderskapsprogram. De äldre ungdomarna som växt ur ungdomsgården ville hitta en form för att engagera sig i yngre tonåringars liv i läsårslånga intervaller. Tillsammans med Husby Ungdomsgård och med stöd av Hugo Stenbecks stiftelse ger vi de äldre faddrarna ledarskapsutbildning och tillgång till vår Inkubator. De har i sin tur och individuella träffar med de yngre deltagarna som är 13-15 år för att coacha kring studier, fritid och sociala frågor.. På större tematräffar diskuterar alla 60 tillsammans kring specifika frågor kring t ex utbildningsfrågor och hbtq.

Föreningsstöd

Sedan ett antal år tillbaka har vi varje onsdag eftermiddag Föreningsstöd i samverkan med ABF Stockholm, Rädda Barnen och Hyresgästföreningen. Det är drop-in där boende kan träffa oss för att få stöd om de t ex vill starta förening, organisera sig, söka bidrag för ett arrangemang eller få stöd i boendefrågor. Den här återkommande verksamheten är mycket uppskattad och vi tar emot föreningar även från Tensta och Rinkeby.

Digital kompetens

“Digital kompetens är avgörande idag för att delta i samhället. Den som inte kan ta del av digitala nyheter, samtal och e-tjänster hamnar i ett socialt utanförskap.“ (Digidel) En mängd samhällsfunktioner och medborgarservice har idag digitaliserats till e-tjänster. För att ta del av digitaliseringen och de möjligheter till delaktighet den för med sig är det många som behöver utbildas för att känna sig trygga. Därför startar vi på Folkets Husby en Datorkurser för nybörjare under våren 2019. Deltagarna lär sig grunderna i hur en dator fungerar , e-tjänster, mail och hur man surfar på internet (tex hur man bokar en resbiljett eller betalar räkningar).

Demokratiskolan för framtida väljare

För att främja den lokala demokratin och delaktigheten har Folkets Husby under 2018 lagt sin tonvikt på valdeltagande och folkbildningsverksamhet kring hur den svenska samhällsmodellen fungerar. Arbetet har genomförts genom plattformen Demokratiskolan som arbetats fram av ABF, oss, Rinkeby Folkets Hus och Interpeace. Privatpersoner utbildades till demokratiambassadörer och ett 30-tal workshops hölls av boende för deras kretsar. Under 2019 fortsätter detta arbete genom workshops för årskurs 9 i områdets grundskolor utifrån Demokratiskolans material kring demokrati och hur staden fungerar.

Medborgardialoger och stormöten

Som en del i arbetet för ökat förtroende för förvaltning och myndigheter ser vi alla de dialoger som hålls i huset som en tydlig arena för samverkan. Ofta görs de i hast, saknar förankring lokalt och upplevs av boende som meningslösa. Folkets Husby har som ambition att i ett tidigt skede arbeta tillsammans med myndigheter och förvaltning “kvalitetssäkra” de dialoger som förläggs till huset. Genom samverkan når vi målgrupper som annars inte får del av informationen i fråga. Tillsammans med aktörerna kommunicerar och sprider vi information lokalt genom våra nätverk.