Kunskap & rapporter 2020-11-13T12:21:14+00:00

KUNSKAP & RAPPORTER

Kunskapsproduktionen sker dagligen på Folkets Husby – i möten mellan människor, i utbyten av erfarenheter, i samtal och praktiskt arbete.

Vi har här samlat delar av det arbetet i form av texter, pm och rapporter. En viktig del av föreningens arbete är att sprida och tillgängliggöra både våra erfarenheter och den kunskap om området som tas fram i det gemensamma arbetet med boende.

Folkets Husbys Trygghetsundersökning 2020 – utsatthet och gemenskap i Järva

Leandro Schlarek Mulinari, Sima Wolgast & Folkets Husby

Sammanfattning:

Denna rapport bygger på en enkätstudie genomförd av Folkets Husby tillsammans med kriminologen Leandro Schclarek Mulinari och Sima Wolgast, universitetslektor vid institutionen för psykologi vid Lunds universitet. Undersökningen är baserad på svar från 715 respondenter insamlade under åtta veckor, sommaren 2020.

Resultaten pekar på stora problem med trygghet i Stockholmsförorterna Hjulsta, Tensta, Rinkeby, Akalla, Husby och Kista. I rapporten uppmärksammas att invånare i dessa stadsdelar drabbas av utsatthet och oro kopplat till en rad olika aspekter av livet. Samtidigt framgår av enkätstudien att respondenterna trivs i sin stadsdel och ger uttryck för tillit till andra människor i sitt bostadsområde.

Undersökningen bygger på en blandad insamlingsdesign. Via sociala medier har webbformulär spridits som intresserade besvarat. Boende i Järvaområdet har också svarat på enkäten efter att respondenter rekryterats på lokala torg, det vill säga genom ett bekvämlighetsurval.

Frågorna som besvarats har berört olika aspekter av otrygghet, oro och utsatthet utifrån en bred förståelse av dessa fenomen och deras inverkan på människors livsvillkor. Syftet har varit att kartlägga frågor om trygghet utifrån en flerdimensionell ansats. Eftersom Järvaområdet pekades ut som särskilt drabbat i början av coronakrisen har enkäten också inkluderat frågor som handlar om pandemins konsekvenser.

Mer specifikt berör rapporten upplevelser av trygghet och oro kopplat till personligt mående, framtidsdrömmar och ekonomisk situation. Därutöver adresseras utsatthet och rädsla för kriminalitet samt frågor om rasism och diskriminering. Bilden av det egna bostadsområdet och tilliten till människorna som bor där behandlas också. Vidare undersöks erfarenheter av och förtroende för olika samhälleliga institutioner, såsom sociala myndigheter, media och polisen. I denna rapport presenteras ett urval av enkätstudiens resultat, däribland att:

  • 85 procent av respondenterna uppger att de trivs i sin stadsdel.
  • 82 procent intar en kritisk hållning till traditionella mediers rapportering om deras bostadsområde.
  • 25 procent av de kvinnliga respondenterna uppger att de har sökt hjälp för sitt psykiska mående under de senaste tolv månaderna. Motsvarande bland män är 11 procent.
  • Bland respondenterna med bakgrund i Norden, Afrika söder om Sahara samt Syd- och Centralamerika är andelen som uppger att de utsatts för brott i form av fysiskt våld eller hot om våld de senaste tolv månaderna 13–14 procent. Motsvarande bland respondenterna med bakgrund i Asien, övriga Europa samt Mellanöstern och Nordafrika är 21–23 procent.
  • 31 procent av de kvinnliga respondenterna uppger att de avstår från att gå ut på kvällen på grund av rädsla för brott. Motsvarande för män är 23 procent.
  • 55 procent uppger att de känner någon i deras bostadsområde som har förlorat sitt liv genom dödligt våld.
  • 57 procent uppger att de blivit utsatta för rasism och diskriminering de senaste tolv månaderna.
  • 66 procent av de manliga respondenterna uppger att de stoppats och kontrollerats av polis de senaste tolv månaderna. Motsvarande bland kvinnor är 26 procent.
  • 26 procent av respondenterna med bakgrund i Norden uppger att polisen utsatt dem för kränkande behandling eller använt oproportionerligt våld vid något tillfälle. Andelen bland dem med bakgrund i övriga Europa, Syd- och Centralamerika samt Asien är 31–37 procent. Bland dem med bakgrund i Mellanöstern och Nordafrika samt Afrika söder om Sahara uppgår andelen till 52 procent respektive 54 procent.
Ladda ner PDF
Ladda ner bilaga

Organiseringens oaser – en rapport om lokalt inflytande i Järva utifrån Folkets Husby och Rinkeby Folkets Hus

Rami Al-khamisi, Atusa Rezai och Mohamed A.

Utdrag ur Bakgrund och syfte:

Folkets Husby och Rinkeby Folkets Hus är viktiga mötesplatser i det lokala samhället på Järva. De är aktörer som samlar människor i området och som blir allt viktigare för olika gruppers sociala och politiska organisering. Föreningarna har som ambition att fortsätta vara en mobiliserande kraft och att konkret arbeta för att motverka den sociala exkludering och ojämlikhet som eskalerat i Stockholm de senaste 20 åren. Genom Delegationen mot segregations ekonomiska bidrag har mötesplatserna fått förutsättningar att genomföra denna kartläggning och identifiera viktiga utvecklingsområden för husen och dess medlemsföreningar.

Syftet med rapporten är att redogöra för hur medlemsföreningar och återkommande besökare till Folkets Husby och Rinkeby Folkets Hus upplever sitt bostadsområde och sina möjligheter att påverka sitt lokalsamhälle. Rapporten kartlägger boendes utmaningar och levnadsbehov, och presenterar även ett antal kort- och långsiktiga rekommendationer för hur husen kan arbete för att stärka målgruppens lokala påverkansmöjligheter. För att det framtida arbetet ska vara relevant och verkningsfullt har vi valt att sammanställa Folkets Husby och Rinkeby Folkets Hus behovsanalys i två delar. När det gäller rekommendationer och åtgärder presenteras de som gemensamma för både husen.

Samtidigt som ojämlikheten och segregationen i våra städer har växt har vi som boende och föreningsaktiva på Järva uppmärksammat och oroats över, den brist på juridiskt stöd som enskilda personer i området upplever för att tillvarata sina rättigheter. Rapporten kartlägger därför även enskildas praktiska tillgång till sina rättigheter. Konkret handlar det om rätten till information vid kommunala beslutsprocesser, att få stöd i diskrimineringsfall eller veta vart man anmäler hatbrott och felaktig myndighetsutövning. Vidare kartläggs föreningars kunskap om möjligheterna att lämna in medborgarförslag, överklaga beslutsprocesser och begära ut allmänna handlingar.

Dessa juridiska frågor är viktiga att undersöka och knyta an till det lokala påverkansarbetet som bedrivs av föreningar i området som vänder sig till olika målgrupper. Rörelsejuridiken kan i lokala sammanhang användas som ett verktyg för att stärka föreningarnas ”kapacitetsbildning” och enskildas möjligheter att få sina rättigheter tillgodosedda. Rörelsejuridiken kompletterar det pågående politiska och sociala arbetet i området och baseras på insamlade fakta och lokala erfarenheter.

Vi undersöker hur juridiken skulle kunna vara en del av den folkbildning som husen redan arbetar med idag. Målet är att underlaget och de strategier som presenteras ska förverkligas i Folkets Husby och Rinkeby Folkets Hus praktiska och framtida arbete. Förankringen som dessa mötesplatser har lokalt är central för att möjliggöra fortsatt mobilisering där både juridiken och det politiska påverkansarbetet får ökat utrymme.

Vi som har skrivit rapporten är alla uppvuxna i Järva och har mångårig erfarenhet av föreningsengagemang i området. Vi har gått i skolor här, hängt på fritidsgårdarna och arbetat för civilsamhället. Vi har vidare upplevt många av de historiska händelseförlopp som presenteras i kartläggningen, likaså kan vi relatera till de berättelser och känslor som framkom i fokusgrupperna.  Vi har vidare alla bidragit till uppstarten av Folkets Husby samt nystarten av Rinkeby Folkets Hus. Med de erfarenheterna har vi fördjupat oss i området och specifikt husens historia och nuläge. Vi är medvetna om våra roller och har haft kontinuerliga samtal med varandra och husen i syfte att lyfta olika perspektiv och erfarenheter till rapporten. Vi hoppas att dessa kunskaper har förvaltats väl och kan bidra med viktigt underlag i husens fortsatta utvecklingsarbete.

Kommer snart!

OMNÄMNINGAR OCH ARTIKLAR

Det finns ett stort intresse från forskare och akademien att följa verksamheten på Folkets Husby, och vi länkar här till relevant kunskapsunderlag som rör verksamheten och artiklar där vårt egna arbete och social organisering i Husby nämns.

Nyckeln – en handbok i att starta och driva mötesplatser

Jennie Dielemans

Läs mer

Folkbildning i marginaliserade stadsdelar

Nazem Tahvilzadeh, Charlotta Mellander, Ilhan Kellecioglu

Läs mer

Medborgardrivna mötesplatser i socioekonomiskt utsatta områden

En rapport framtagen av Mångkulturellt Centrum på uppdrag av Folkets Hus och Parker

Läs mer

Nya Mötesplatser

Karen Austin på uppdrag av Folkets Hus och Parker

Läs mer